• REV
  • nrvt
  • Tegova
  • VastgoedCert
  • SCVM

U bent hier :

Grondexploitatie wet

De Grondexploitatiewet, vaak afgekort als “Grex”, is een onderdeel van de Wet Ruimtelijke ordening die op 1 juli 2008 in werking is getreden. De Grondexploitatiewet biedt gemeenten onder meer instrumenten om kosten van de planontwikkeling bij grondeigenaren, veelal projectontwikkelaars, te verhalen.

Kostenverhaal

De Grondexploitatiewet maakt het een gemeente mogelijk kosten te verhalen via een overeenkomst dan wel door het laten betalen van een exploitatiebijdrage bij het verlenen van een bouwvergunning op basis van een exploitatieplan. De exploitatiebijdrage zal dan moeten worden gebaseerd op de limitatieve kostensoortenlijst die onderdeel uitmaakt van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het exploitatieplan moet gelijktijdig met de ruimtelijke maatregel (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) voor het te ontwikkelen gebied worden vastgesteld. Als partijen een overeenkomst sluiten voorafgaand aan het vaststellen van een bestemmingsplan en exploitatieplan, staat het hen vrij te bepalen welke kosten zullen worden verhaald.

Exploitatieplan

In het exploitatieplan staat een berekening van de exploitatiebijdrage die de grondeigenaar dient te betalen. Daarnaast kunnen er zaken worden geregeld ten aanzien van bijvoorbeeld woningcategorieën en betalingsvoorwaarden. De kosten die de gemeente mag verhalen, zijn in het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) vastgesteld. Dit is een gelimiteerde lijst, dit in tegenstelling tot wat van toepassing was onder de oude regels. Het exploitatieplan wordt opgesteld door de gemeente en dient door de gemeenteraad gelijktijdig goedgekeurd te worden met het bijbehorende ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een bestemmingsplan. Wanneer het project gereed is dient de gemeente de exploitatiebijdrage te herberekenen met de werkelijk gemaakte kosten, waarna eventueel maatregelen genomen dienen te worden. Het moment waarop de bijdrage betaald dient te worden is het moment van aanvraag van de bouwvergunning.

Eijkemans Taxatie- en Adviesbureau kan het grondbeleidsinstrument Grondexploitatiewet voor u toepassen door de volgende werkzaamheden voor u uit te voeren:

  • Strategisch adviseren over de praktische en juridische aspecten van de Grondexploitatiewet;
  • Het voeren van onderhandelingen met de grondeigenaren/ bouwers/ontwikkelaars gericht op het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst;
  • Uitonderhandelen, opstellen en beoordelen van privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten;
  • Het taxeren van de inbrengwaarde van gronden ten behoeve van het opstellen van een exploitatieplan of ten behoeve van de onderhandelingen met grondeigenaren;
  • Het behandelen van zienswijzen en beroepschriften tegen het exploitatieplan.

Werkwijze

Behalve aan de inhoudelijke kant van een zaak besteden wij voortdurend aandacht aan het procesmanagement. Wij zijn dan ook zeer betrokken en verantwoordelijk voor de voortgang van een zaak. Daarbij zijn wij steeds gericht op een goede communicatie, zowel met de opdrachtgever als met derden, onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.

Meer weten?

Heeft u een vraag omdat iets niet helemaal duidelijk is of wilt u weten wat voor u van toepassing is? Stel hier uw vraag en krijg op werkdagen binnen 1 dag een reactie.