• REV
  • nrvt
  • Tegova
  • VastgoedCert
  • SCVM

U bent hier :

Onteigeningen

Voorkoming van onteigening

U bezit grond en/of een onroerende zaak en de overheid heeft plannen ontwikkeld voor uw omgeving. Bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk, bedrijventerrein of aanpassing van wegen. Daarvoor wil de overheid úw grond en/of úw opstallen aankopen. Meestal gebeurt dit in goed overleg. Komt u er echter samen niet uit, dan kan de overheid u onteigenen.

Hoe gaat het in zijn werk

Voordat tot onteigening wordt overgegaan worden de meeste transacties echter tussen partijen in een overeenkomst afgehandeld, zoals bij een normale verkoop. De Onteigeningswet geeft ruimte aan een minnelijke regeling. We noemen dit ook wel minnelijke onteigening of minnelijke verkoop. Er zijn echter belangrijke voorwaarden waaraan door een overheidsinstelling, zoals bijvoorbeeld de gemeente, moet worden voldaan. Onteigenen kan alleen indien de aankoop noodzakelijk is voor algemeen belang. Voor nieuw aan te leggen wegen zal dit al snel duidelijk zijn. Voor een nieuwe woonwijk of bedrijfsterrein is deze vraag niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Het is dan ook van belang u hier door een deskundige partij te laten adviseren.

De schadeloosstelling

Als u te maken krijgt met een onteigening, maakt u volgens de wet en bijbehorende jurisprudentie aanspraak op een volledige schadeloosstelling. De overheid moet u volledig financieel compenseren. Het uitgangspunt is hierbij dat u na de onteigening in dezelfde vermogens- als inkomstenpositie moet terugkeren als vóór het moment van onteigening. Het gaat dan om vergoedingen (schade-componenten) voor:

  • Vermogensschade: de waarde van de onroerende zaak die u bezit;
  • Inkomstenschade: de inkomstendaling als gevolg van het verlies van grond of indien de investeringskosten voor een vervangend woonhuis/bedrijf veel hoger uitvallen;
  • Bijkomende schade: o.a. verhuiskosten, stagnatiekosten, financieringskosten, notariskosten etc.

Deze schadecomponenten worden in één totaalbedrag afgekocht.

Een onteigeningsprocedure wordt niet snel gestart, maar het is verstandig zo vroeg mogelijk deskundig advies in te winnen bij een adviseur. De onteigeningsdeskundigen van Eijkemans Taxatie- en Adviesbureau helpen u hierbij en behartigen alleen úw belangen. Zij zijn deskundig op het gebied van de Onteigeningswet en de jurisprudentie en beschikken over jarenlange ervaring met betrekking tot het bepalen van de schadeloosstellingen. In overleg met u voeren zij voor u de onderhandelingen en adviseren u bij het indienen van zienswijzen en/of bedenkingen. In beginsel dient de overheid bij (minnelijke) onteigening de redelijk gemaakte kosten voor deskundige hulp te vergoeden.

Meer weten?

Heeft u een vraag omdat iets niet helemaal duidelijk is of wilt u weten wat voor u van toepassing is? Stel hier uw vraag en krijg op werkdagen binnen 1 dag een reactie.